Default Blog

Headhunting

Dịch vụ săn đầu người của chúng tôi là các dịch vụ liên quan đến việc tìm kiếm và tuyển dụng những ứng viên đủ tiêu chuẩn cho các vị trí cụ thể trong một tổ chức khách hàng....

Read More
No Posts Found in Category 23