Dịch vụ ghi sổ kế toán

Dịch vụ ghi sổ kế toán

Dịch vụ ghi sổ kế toán là các dịch vụ liên quan đến việc ghi chép, sắp xếp và báo cáo các nghiệp vụ kinh tế của một doanh nghiệp. Sổ sách kế toán là một phần thiết yếu của công tác kế toán vì nó cung cấp dữ liệu và thông tin mà kế toán viên sử dụng để lập báo cáo tài chính, lên tờ khai thuế và các báo cáo khác. Dịch vụ ghi sổ kế toán có thể giúp doanh nghiệp theo dõi thu nhập, chi phí, tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu cũng như đảm bảo tuân thủ luật và quy định về thuế.

 

Một số công việc nằm trong dịch vụ kế toán phổ biến mà chúng tôi có thể cung cấp là:

 

  • Ghi chép giao dịch: Hoạt động này bao gồm việc nhập và phân loại tất cả các giao dịch kinh doanh vào các tài khoản kế toán thích hợp, chẳng hạn như bán hàng, mua hàng, thanh toán, phiếu thu, v.v.

 

  • Tài khoản phải trả: Hoạt động này liên quan đến việc quản lý các hóa đơn và chứng từ mua hàng mà doanh nghiệp nợ người bán hàng, nhà cung cấp, nhà thầu và các chủ nợ khác.

 

  • Các khoản phải thu: Hoạt động này liên quan đến việc quản lý hóa đơn bán hàng và các khoản thanh toán mà doanh nghiệp nhận được từ khách hàng và những người mua hàng khác.

 

  • Xử lý tiền lương: Việc này liên quan đến việc tính toán và phân bổ các khoản lợi ích và tiền lương của nhân viên, cũng như khấu trừ và nộp thay các khoản thuế và phúc lợi.

 

  • Quản lý chi phí và tiền mặt: Việc này bao gồm việc theo dõi và báo cáo các chi phí kinh doanh, chẳng hạn như đi lại, giải trí, tiện ích, tiền thuê nhà, v.v., cũng như theo dõi quỹ tiền mặt cho những khoản mua sắm nhỏ hoặc phát sinh không thường xuyên.

 

  • Đối chiếu tài khoản ngân hàng: Việc này bao gồm việc so sánh và xác minh số dư của tài khoản ngân hàng với số dư trong sổ sách kế toán, đồng thời xác định và giải quyết bất kỳ sai lệch hoặc bỏ sót nào.

 

  • Tiền gửi ngân hàng: Việc này liên quan đến việc tiếp nhận thông tin giao dịch, sắp xếp chứng từ ngân hàng và thực hiện ghi chép các giao dịch với ngân hàng như: rút, gửi tiền mặt và chi séc thanh toán hay nhận tiền vào tài khoản ngân hàng.

 

  • Lập báo cáo tài chính: Công việc này liên quan đến việc lập và trình bày các báo cáo tài chính của doanh nghiệp, gồm báo cáo bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ để thể hiện kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp.

 

Hãy để việc công việc chuyên môn cho chúng tôi

Sổ sách kế toán là một phần quan trọng trong công việc kinh doanh của bạn nhưng nó không nhất thiết phải khiến bạn thức đêm hay đau đầu xây dựng và quản lý. SCS Global là công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên khắp Việt Nam.

 

Thông qua dịch vụ ghi sổ kế toán hàng tháng của chúng tôi, bạn có thể tập trung vào các khía cạnh khác trong hoạt động kinh doanh của mình và để việc ghi chép số liệu kế toán và lập báo cáo tài chính cho chúng tôi. Với các dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể chắc chắn rằng chứng từ kế toán, tài chính của doanh nghiệp mình được lưu giữ và sắp xếp tốt.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để chúng tôi có thể thảo luận về cách tốt nhất để sắp xếp, ghi chép và lưu trữ các hồ sơ, chứng từ kế toán, tài chính của bạn.