Archive for Category: debt bonds

Đào tạo chuyên môn

Dịch vụ đào tạo chuyên môn liên quan đến việc cung cấp các khóa học hoặc chương trình hướng tới các tiêu chuẩn đơn vị hoặc bằng cấp được đăng ký trên Khung trình độ quốc gia (NQF) hoặc...

Continue Reading

Cung cấp nhân lực

Dịch vụ cung cấp nhân lực của chúng tôi là các dịch vụ liên quan đến việc cung cấp nhân lực cho các nhiệm vụ hoặc dự án khác nhau cho tổ chức khách hàng. Dịch vụ cung cấp...

Continue Reading

Dịch vụ huấn luyện

Dịch vụ huấn luyện là các dịch vụ liên quan đến việc cung cấp hướng dẫn, hỗ trợ và phản hồi cho các cá nhân hoặc nhóm muốn cải thiện kỹ năng, hiệu suất hoặc chuyên môn của họ....

Continue Reading