Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính là dịch vụ hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức về nhu cầu báo cáo tài chính cũng như đảm bảo tính chính xác và trung thực của báo cáo tài chính.

 

Với cách tiếp cận chuyên nghiệp và phân tích, một vài dịch vụ kiểm toán có thể cung cấp như:

  • Lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán: Dịch vụ này bao gồm việc tìm hiểu hoạt động kinh doanh và môi trường của nó, đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu, thiết kế và thực hiện các thủ tục kiểm toán, thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp và đưa ra ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

 

  • Thực hiện khảo sát thực địa: Dịch vụ thực hiện các kỹ thuật chọn mẫu chi tiết, phương pháp thử nghiệm cơ bản, quy trình thử nghiệm các giao dịch và số dư tài khoản để cung cấp đầy đủ bằng chứng về tính trung thực của báo cáo tài chính.

 

  • Đánh giá kiểm soát nội bộ: Dịch vụ đánh giá các hệ thống kiểm soát nội bộ được áp dụng trong tổ chức bằng cách xem xét các chính sách và thủ tục liên quan đến các quy trình kinh doanh chính, chẳng hạn như ghi nhận doanh thu hoặc quản lý hàng tồn kho.

 

  • Báo cáo & Truyền thông: Sau khi hoàn thành các thủ tục khảo sát thực địa, chúng tôi chuẩn bị một báo cáo tóm tắt các phát hiện của mình một cách khách quan đồng thời tuân thủ các chuẩn mực nghề nghiệp để truyền đạt bất kỳ sai sót trọng yếu nào được phát hiện trong quá trình kiểm toán, cùng với các khuyến nghị cải tiến.

 

  • Dịch vụ Tư vấn & Tư vấn: Dịch vụ này cung cấp các dịch vụ tư vấn nhằm giúp khách hàng tăng cường kiểm soát nội bộ hoặc nâng cao hiệu quả hoạt động tổng thể dựa trên những hiểu biết sâu sắc thu được trong quá trình kiểm toán.

 

  • Tuân thủ quy định: Dịch vụ đảm bảo rằng báo cáo tài chính của khách hàng tuân thủ các chuẩn mực kế toán liên quan, các quy định cụ thể của ngành và các yêu cầu luật định, đồng thời giúp các tổ chức duy trì tính minh bạch và đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý.

 

 

Hãy để việc công việc chuyên môn cho chúng tôi

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính là một công việc yêu cầu chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm thực tế. Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm thực hiện dịch vụ này. SCS Global là công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán chuyên nghiệp với chất lượng cao tại Việt Nam.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để chúng tôi có thể thảo luận về cách tốt nhất để đạt được các mục tiêu của bạn.