Dựng sổ và làm sạch báo cáo tài chính

Dựng sổ và làm sạch báo cáo tài chính

Dựng sổ và làm sạch báo cáo tài chính là một dịch vụ liên quan đến việc phát triển và đưa ra các giải pháp nhằm đáp ứng các nhu cầu và mục tiêu tài chính cụ thể của khách hàng. Sử dụng cách tiếp cận chuyên nghiệp, chuyên môn về tài chính, thuế và tuân thủ quy định để tạo ra các sản phẩm tài chính phù hợp có giá trị tiền tệ và có thể được sử dụng cho mục đích đầu tư, tiết kiệm, vay hoặc phòng ngừa rủi ro.

Dưới đây là một số dịch vụ chính mà chúng tôi có thể cung cấp:

  • Thu thập thông tin: Việc này liên quan đến việc thu thập các số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh như thu nhập, chi phí, khoản mục thu/chi khác được thu thập từ hệ thống kế toán của công ty.
  • Xử lý giao dịch: Các giao dịch được xử lý để phân loại vào các khoản thu/chi cụ thể như doanh thu từ bán hàng, chi phí sản xuất, chi phí hành chính…
  • Chuẩn hóa số liệu: Số liệu từ các giao dịch được chuẩn hóa để đảm bảo tính nhất quán và rõ ràng trong việc so sánh và phân tích.
  • Tổng hợp và phân tích: Công việc này liên quan đến việc tổng hợp để tạo ra báo cáo tài chính: báo cáo kết quả kinh doanh (Income Statement), báo cáo tình hình tài chính (Balance Sheet) và báo cáo lưu chuyển tiền mặt (Cash Flow Statement).
  • Làm sạch báo cáo: Các số liệu trong các báo cáo này được làm sạch để loại bỏ các yếu tố không liên quan hoặc sẽ không được đơn vị kiểm toán thông qua.
  • Phân tích dữ liệu: Dữ liệu trong báo cáo được phân tích để đưa ra nhận định về hiệu suất hoạt động, khả năng sinh lời và khía cạnh tài chính khác của công ty.
  • Chuẩn bị cho kiểm toán: Việc này liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho quá trình kiểm toán nếu có yêu cầu từ các tổ chức liên quan.

Hãy để việc công việc chuyên môn cho chúng tôi

Sổ sách kế toán và báo cáo tài chính là một phần quan trọng trong công việc kinh doanh của bạn nhưng nó không nhất thiết phải khiến bạn thức đêm hay đau đầu xây dựng và quản lý. SCS Global là công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên khắp Việt Nam.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để chúng tôi có thể thảo luận về cách tốt nhất để đạt được các mục tiêu của bạn.