Blog Left Layout

Đào tạo chuyên môn

Dịch vụ đào tạo chuyên môn liên quan đến việc cung cấp các khóa học hoặc chương trình hướng tới các tiêu chuẩn đơn vị hoặc bằng cấp được đăng ký trên Khung trình độ quốc gia (NQF) hoặc tương đương. Các khóa học...

Continue Reading

Đào tạo doanh nghiệp

Dịch vụ đào tạo doanh nghiệp của chúng tôi là dịch vụ cung cấp các cơ hội học tập và phát triển cho nhân viên của khách hàng nhằm giúp họ nâng cao kỹ năng, kiến thức và hiệu suất làm việc. Dịch vụ...

Continue Reading

Cung cấp nhân lực

Dịch vụ cung cấp nhân lực của chúng tôi là các dịch vụ liên quan đến việc cung cấp nhân lực cho các nhiệm vụ hoặc dự án khác nhau cho tổ chức khách hàng. Dịch vụ cung cấp nhân lực có thể bao...

Continue Reading