Dịch Vụ

Phạm vi kiểm toán

Kiểm toán không chỉ xử lý các con số mà còn hơn thế nữa. Tất cả đều là dự đoán về những thay đổi dựa trên kịch bản tài chính toàn cầu. Kiểm toán vừa mang tính toàn cầu vừa mang tính địa phương vì môi trường công nghiệp và tài chính quyết định sự phát triển của từng doanh nghiệp.

Tư vấn

Kiểm toán giúp bạn xây dựng chiến lược cho việc đa dạng hóa hoạt động kinh doanh trong tương lai.

Lập kế hoạch thuế

Kiến thức về thuế của chuyên gia của chúng tôi bao gồm luật pháp quốc gia và toàn cầu.

Dịch vụ đặc biệt

Chúng tôi hiểu mỗi doanh nghiệp gia đình là duy nhất. Các giải pháp của chúng tôi cũng rất độc đáo.

Chiến lược tăng trưởng

Chúng tôi cung cấp ý tưởng cho cả tinh thần kinh doanh và chủ nghĩa đầu tư mạo hiểm.
TẠO NÊN . QUÁ TRÌNH . HÀNH HÌNH

Việc kiểm tra đi vào mối quan hệ của các con số và phát hiện ra một khuôn mẫu kể một câu chuyện!

Nếu bạn đam mê nghề nghiệp của mình, bạn sẽ có một khoảng thời gian làm việc bổ ích với Kiểm toán. Ngoài việc học trên lớp...

Các báo cáo tài chính như báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu tiết lộ rất nhiều điều về tình trạng của công ty hoặc công ty. Chúng tôi sử dụng các phương pháp phân tích tỷ lệ phức tạp. Sử dụng nhiều loại tỷ lệ như Tỷ lệ khả năng thanh toán ngắn hạn, Tỷ lệ quản lý nợ, Tỷ lệ quản lý tài sản, Tỷ lệ lợi nhuận và Tỷ lệ giá trị thị trường, các chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng thảo luận về tình hình hoạt động cơ bản của công ty bạn. Vì chúng tôi có trách nhiệm trình bày kết quả một cách chính xác mà không có bất kỳ sự thiên vị nào nên công việc của chúng tôi cũng đòi hỏi tính chính trực.