Ông Nguyễn Mạnh Hiền

Ông Nguyễn Mạnh Hiền

Ông Hiền là Thạc sỹ chuyên ngành kế toán với hơn 24 năm kinh nghiệm thực tế liên quan đến lĩnh vực chuyên môn.

Ông là Giảng viên chính của chương trình Kế toán công chứng Anh và Xứ Wales (ICAEW) và là Thành viên hội đồng biên dịch hệ thống chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRSs) sang tiếng Việt